Na osnovu člana 67 stav 4 alineja 4, u vezi člana 64 alineja 8 Statuta Univerziteta “Mediteran” Podgorica i člana 37 stav 3 i 4 Pravila doktorskih studija Univerziteta “Mediteran”, u postupku realizacije Odluke Senata Univerziteta “Mediteran” Podgorica, br. R-2086/2- 17 od 04.10.2017. godine, v.d. dekana Fakulteta za turizam “Montenegro Tourism School”, donio je odluku da se javno objavi:

Obavještenje

Obavještava se zainteresovana javnost da će doktorantkinja, mr Ljiljana Radulović javno braniti doktorsku distertaciju pod nazivom: „Saobraćaj kao determinanta održivog razvoja turizma Crne Gore“, u srijedu, 01. novembra 2017. godine u 12:00 h, u svečanoj sali zgrade Univerziteta “Mediteran” Podgorica, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Stevan Popović, emeritus, predsjednik komisije,
  2. Prof. dr Vujadin Vešović, mentor,
  3. Prof. dr Silvana Đurašević, član komisije.

Predsjednica Naučno - nastavnog vijeća

v.d. dekana
Prof. dr Silvana Đurašević

  

 

 

 

 

 

NA VRH