Menu

Povodom obilježavanja 11. aprila - Dana Centralne banke Crne Gore, dodjeljuje se Godišnja nagrada za najbolje diplomske, magistarske i doktorske radove iz oblasti bankarstva, monetarne politike i teorije. Cilj dodjele nagrade je stimulisanje razvoja naučne misli i afirmacija mladog stručnog kadra u Crnoj Gori.

Nagrada se dodjeljuje za radove koje su crnogorski državljani odbranili u prethodnoj kalendarskoj godini na fakultetima i univerzitetima. Odluku o dodjeli nagrade donosi Komisija koju imenuje guverner Centralne banke. Komisiju čine eminentni profesori ekonomskih nauka.

Godišnja nagrade Centralne banke sastoji se od plakete i novčanog dijela, koji za svaku godinu utvrđuje guverner Centralne banke.

Očekujemo da će se mladi ekonomisti sve više opredjeljivati da rade teme iz centralnog bankarstva, monetarne politike i teorije, bankarstva, supervizije i drugih povezanih tema.


KONKURS

za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2019. godinu

I U cilju stimulisanja naučne misli i afirmacije mladog i stručnog kadra u Crnoj Gori, povodom obilježavanja 11. aprila – Dana Centralne banke Crne Gore, Centralna banka Crne Gore dodjeljuje Godišnju nagradu za kategorije najboljeg diplomskog, magistarskog i doktorskog rada iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.

II Novčani iznos Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2019. godinu, po kategorijama iznosi:

1.  diplomski rad             2.000,00 €
2.  magistarski rad          3.000,00 €
3.  doktorski rad             
4.000,00 €

III Pravo učešća na konkursu imaju državljani Crne Gore koji su u prethodnoj kalendarskoj godini  odbranili diplomski, magistarski ili doktorski rad na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola.

Pravo učešća na Konkurs nemaju zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore i članovi Savjeta Centralne banke.

IV Radovi se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore, neposredno ili putem pošte na adresu: Centralna banka Crne Gore, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, sa naznakom: „Za Godišnju nagradu za 2019. godinu", najkasnije do 20. februara 2019. godine. Radovi koji se dostave nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

Radovi  se dostavljaju u papirnoj i elektronskoj formi (CD) na crnogorskom jeziku, a uz radove, učesnici su dužni da pored prijave (sa tačno navedenom adresom i brojem telefona), dostave ovjerenu kopiju diplome/uvjerenja o stečenom akademskom stepenu i Rješenje o priznanju diplome (za slučaj da je rad odbranjen u inostranstvu), biografiju (CV) i kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.

V Izbor najboljih radova vrši komisija imenovana Rješenjem guvernera Centralne banke Crne Gore.

VI Komisija može odlučiti da ne dodijeli Godišnju nagradu za pojedinu kategoriju, ukoliko prijavljeni radovi ne zadovolje kriterijume kvaliteta.

VII Svi učesnici će biti pismeno obaviješteni o rezultatu konkursa u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa.

  

 

 

 

 

 

NA VRH