Menu

Akordion

Žan Mone projekti u okviru programa Erasmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta.

Studije Evropske unije obuhvataju studije Evrope u cjelini, sa posebnim naglaskom na procesu evropskih integracija, pri čemu uzimaju u obzir spoljašnje i unutrašnje aspekte.

One se takođe bave ulogom Evropske unije u globalizovanom svijetu i u promovisanju aktivnog evropskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura.

Žan Mone projektima podstiče se dijalog između akademskog svijeta i kreatora evropskih politika.

Prema zvaničnom Vodiču programa Erasmus+, ključne oblasti koje mogu biti obuhvaćene Žan Mone aktivnostima su:

 • regionalne komparativne EU studije,
 • EU studije komunikacionih i informacionih tehnologija,
 • ekonomske EU studije,
 • EU studije istorije,
 • EU studije interkulturalnog dijaloga,
 • interdisciplinarne EU studije,
 • EU studije međunarodnih odnosa i diplomatije,
 • EU studije prava i
 • političke i administrativne EU studije.

Druge oblasti, poput sociologije, filozofije, religije, geografije, književnosti, umjetnosti, prirodnih nauka, zaštite životne sredine, globalnih studija i druge, mogu se naći u Žan Mone projektima kada uključuju nastavu ili istraživanje o EU ili kada doprinose evropeizaciji nastavnih planova.

Projekti se dijele na:

 • Žan Mone module,
 • Žan Mone katedre,
 • Žan Mone centre izuzetnosti,
 • Žan Mone podršku institucijama i asocijacijama,
 • Žan Mone mreže (debata sa akademskim svetom) i
 • Žan Mone projekte za debatu sa akademskim svetom.

Žan Mone projekti mogu da obuhvate organizaciju kurseva, istraživanja, konferencija i publikacija u oblasti studija Evropske unije.

Ustanove iz Crne Gore mogu da učestvuju u svim vrstama projekata kao i ustanove iz cijelog svijeta.

Žan Mone je jedini dio programa Erasmus+ u kojem su mogući unilateralni, odnosno projekti koji se realizuju na samo jednoj ustanovi.

Napomena: institucijama iz Crne Gore za sada nije potreban Erasmus kod (Erasmus Code - ECHE).

Ključna aktivnost 3

Ključna aktivnost 3 programa Erazmus+ namijenjena je institucijama koje kreiraju i sprovode javne politike u oblasti obrazovanja i mladih.

Projekti i aktivnosti ovog dijela programa imaju cilj da:

 • unaprijede kvalitet, efikasnost i ravnopravnost obrazovanja, sprovedu obuku i rade sa mladima putem otvorenog metoda koordinacije (sprovođenje opštih i specifičnih preporuka koje su rezultat dogovora na evropskom nivou);
 • promovišu međunarodnu saradnju i razmjenu informacija među donosiocima odluka da bi se unapredili sistemi, strukture i procesi u obrazovanju;
 • doprinesu širenju dobre prakse da bi donošenje odluka u oblasti obrazovanja i mladih bilo zasnovano na konkretnim činjenicama, u skladu sa Strateškim okvirom za saradnju u oblasti obrazovanja i obuka (Evropa 2020), Evropskom strategijom za mlade i odredbama Bolonjskog i Kopenhagenskog procesa;
 • učine dostupnim komparativna međunarodna istraživanja i analize javnih politika u oblasti obrazovanja na evropskom i nacionalnom nivou da bi se lakše pratila njihova uspešnost;
 • podrže aktivno učešće organizacija civilnog društva i nevladinih ogranizacija u sprovođenju javnih politika i sl.

Crna Gora može da učestvuje u projektima za podršku obrazovnih politika, u skladu sa uslovima konkursa.

Učešće Crne Gore u evropskoj mreži za podršku karijernom vođenju i savjetovanja Euroguidance, kao i učešće u mreži Eurydice koja pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi sastavni je dio ključne aktivnosti 3.

Mreža Euroguidance

Mreža Eurydice

Više detalja o prijavi KA3 projekata na sajtu Izvršne agencije eacea.ec.europa.eu/

KA1 – Akademska mobilnost studenata i zaposlenih na ustanovama visokog obrazovanja

U okviru ključne aktivnosti 1 programa Erazmus+ visokoškolske institucije iz Crne Gore  mogu da prijave projekte za razmjenu studenata, nastavnika i administrativnog osoblja.

Visokoškolske institucije iz Crne Gore koje žele da učestvuju u projektima Erasmus+ za mobilnost, za sada, ne moraju da posjeduju Erasmus povelju (Ersamus Charter – ECHE).

Visokoobrazovne institucije iz Crne Gore (kao partnerske zemlje) treba da sklope ugovor sa institucijama iz zemalja Evropske unije (programske zemlje) kako bi konkurisale za razmjene studenata i osoblja može se preuzeti sa sajta eacea.ec.europa.eu/

Studenti i nastavno osoblje ne mogu samostalno da podnose prijave za stipendije za mobilnost Evropskoj komisiji, agencijama ili kancelarijama Erasmus+ već treba da se obrate nekoj od organizacija ili institucija koje učestvuju u projektima i primaju podršku iz programa Erasmus+.

KA1 – Zajednički master programi

Ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore mogu biti partneri u projektima za kreiranje zajedničkih master programa sa ustanovama visokog obrazovanja iz zemalja Evropske unije.

U okviru ključne aktivnosti 1 programa Erasmus+ visokoškolske institucije iz Crne Gore mogu biti partneri u projektima za kreiranje zajedničkih master programa sa visokoškolskim institucijama iz zemalja Evropske unije.

Ključna aktivnost 1 programa Erazmus+ pruža šanse državljanima Crne Gore da dobiju stipendije za zajedničke master studije, pod uslovom da se prijave za određene master programe čiji se spisak nalazi na sajtu Izvršne agencije EACEA (raniji master programi Erazmus Mundus).

Studenti i nastavno osoblje ne mogu da podnose samostalne prijave za stipendije za mobilnost Evropskoj komisiji, agencijama ili kancelarijama Erasmus+ već treba da se obrate nekoj od organizacija ili institucija koje učestvuju u projektima i primaju podršku iz programa Erasmus+.

Visokoškolske institucije iz Crne Gore koje žele da učestvuju u projektima Erasmus+ za sada ne moraju da poseduju Erasmus povelju za visoko obrazovanje.

Više detalja o prijavi projekata za zajedničke master programe nalazi se na sajtu Izvršne agencije eacea.ec.europa.eu/

KA2 projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmjenu dobrih praksi

Ustanove iz Crne Gore mogu da učestvuju u svima akcijama ključne aktivnosi 2, ali najveće mogućnosti se pružaju u projektima izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.

Razlikuju se  dva modaliteta učešća institucija u ključnoj aktivnosti 2 programa

Erazmus+:

 1. punopravno učešće u svojstvu koordinatora projekta ili partnera na projektu; ova mogućnost se odnosi na projekte KA2 izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.
 2. učešće u ulozi partnera na projektu, ali pod uslovom da  ustanove iz Crne Gore donose konzorcijumu projekta dodatnu vrijednost. Ova mogućnost se odnosi na

KA2 – Saveze znanja, KA2 – Saveze sektorskih vještina i KA2 – Strateška partnerstva.

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju pripadaju ključnoj aktivnosti 2 i predstavljaju međunarodnu dimenziju programa Erazmus+.

Projekti ovog tipa liče na ranije Tempus projekte i zadržavaju podjelu na zajedničke i strukturne, zavisno od toga koliko se široko postavljaju njihovi ciljevi.

Projekti za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju obuhvataju:

 • mogućnosti unapređenja studijskih programa,
 • modernizaciju upravljanja institucijama visokog obrazovanja i
 • saradnju visokog obrazovanja sa društvom.

Projektne prijave podnose se Izvršnoj agenciji (EACEA) u Briselu.

Projekti za izgradnju kapaciteta mogu da imaju dodatni dio namijenjen za organizovanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, na osnovu međuuniverzitetskog sporazuma.

Više detalja o prijavi projekata za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju na sajtu Izvršne agencije eacea.ec.europa.eu/

Crna Gora može da učestvuje i u mreži eTwinning za škole i predškolske ustanove, koja je jedan od internet portala za saradnju u oblasti obrazovanja i mladih, i dio ključne aktivnosti 2.

KA2 – Savezi sektorskih vještina

Savezi sektorskih vještina podržavaju razvoj kurseva i obuka za stručno i profesionalno obrazovanje i obuke (VET) koje obrazovne institucije kreiraju u saradnji sa poslodavcima, u skladu sa potrebama tržišta rada.

Prijave za Saveze sektorskih vještina podnose programske zemlje, a konzorcijum može da obuhvati bilo koju javnu ili privatnu organizaciju u programskoj zemlji ili bilo kojoj partnerskoj zemlji širom sveta.

Savezi sektorskih vještina treba da imaju najmanje devet organizacija iz najmanje tri programske zemlje, uključujući dvije države članice EU. Prijavu u ime konzorcijuma za taj dvogodišnji ili trogodišnji projekat podnosi institucija iz programske zemlje Izvršnoj agenciji u Briselu.

Prijave se podnose jednom godišnje. Maksimalan grant Evropske unije za dvogodišnje projekte iznosi 700.000 EUR, a za trogodišnje 1.000.000 EUR.

Više detalja o prijavi projekata savezi sektorskih veština na sajtu Izvršne agencije eacea.ec.europa.eu/

KA2 – Savezi znanja

Savezi znanja su projekti koji pripadaju ključnoj aktivnosti 2 i koji podržavaju saradnju institucija visokog obrazovanja i preduzeća zarad podrške inovacijama, preduzetništvu, kreativnosti, zapošljivosti i multidisciplinarnim studijama.

Savezi znanja mogu da obuhvate bilo koju javnu ili privatnu organizaciju u programskoj zemlji ili bilo kojoj partnerskoj zemlji širom sveta ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrednost projektu.

Savezi znanja treba da obuhvate najmanje šest nezavisnih organizacija iz bar tri programske zemlje, od kojih su bar dve visokoškolske institucije i bar dva preduzeća.

Prijavu za projekat u ime konzorcijuma podnosi institucija iz programske zemlje Izvršnoj agenciji (EACEA) u Briselu. Prijave se podnose jednom godišnje. Rok za prijavu je 26. februar 2015. u 12 časova po briselskom vremenu za projekte koji počinju najranije 1. novembra iste godine. Maksimalan grant Evropske unije za dvogodišnje projekte iznosi 700.000 evra, a za trogodišnje 1.000.000 evra.

Više detalja o prijavi projekata savezi znanja na sajtu Izvršne agencije eacea.ec.europa.eu/

KA2 – Strateška partnerstva

Strateška partnerstva se odnose na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka i mladih u programskim zemljama, sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi.

Organizacije aktivne u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, preduzeća, državna tela, organizacije građanskog društva koje su aktivne u različitim socioekonomskim sektorima mogu da sarađuju ostvarivanjem strateških partnerstava i da sprovode inovativne prakse koje će uticati na kvalitetnije podučavanje, obuku, učenje, omladinski rad, institucionalnu modernizaciju, društvene inovacije.

Erazmus+ omogućuje veliku fleksibilnost aktivnosti koje se mogu sprovesti u projektima

Strateška partnerstva, pod uslovom da predlozi pokažu da aktivnosti vode ka ostvarivanju ciljeva definisanih za tu vrstu projekata (postoje strateška partnerstva za visoko obrazovanje, za stručno i profesionalno obrazovanje, škole, organizacije aktivne u obrazovanju odraslih i kombinovana strateška parterstva).

U strateškim partnerstvima mogu da učestvuju (ne kao podnosioci prijave, već samo kao partneri) i institucije iz partnerskih zemalja ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrednost projektu.

Međunarodni projekti

 

 

NA VRH