Menu

Fakulteti

Početak studija u Distance Learning-u

Nakon obavljenog upisa, studenti u DL varijanti se unose u Distance Learning System (DLS) i dodeljuju im se prvi predmeti. Sve neophodni materijali za učenje se šalju poštom, u sklopu DL paketa, koji dobijaju svi studenti u Distance Learning varijanti studiranja.

Sadržaj DL paketa
 • Materijali za učenje na CD-u
 • Username i password za pristup DLS-u
 • Uputstvo za korišćenje DLS-a
 • Uputstvo za izradu seminarskih radova
 • Pravila školovanja za DL studente

Dinamika studija

Student u varijanti Distance Learning sam bira dinamiku i vrijeme učenja, što znači da nije u obavezi da prati sve predmete istovremeno. Predmeti se sastoje iz određenog broja nastavnih modula, čije otvaranje i praćenje je vremenski proizvoljno od strane svakog studenta. Završetak rada iz pojedinih predmeta nije vezano za ostale predmete iz tog semestra.

Rad sistema tokom godine

DL platforma je aktivna tokom čitave godine i dostupna je svim korisnicima, 365 dana godišnje, 24 časa dnevno.

Provjera znanja

Predviđeno je da studenti u DL varijanti imaju provjeru znanja nakon svakog pređenog nastavnog modula. Način provjere znanja zavisi od vrste i prirode predmeta, a može da se sastoji od:

 • testa po modulu
 • seminarskog rada
 • projekta.

Student je u obavezi da nakon svakog nastavnog modula radi testove i projekte, čime stiče uslov za pristup sledećem modulu. Ovime je obezbjeđen kontinuitet u radu svakog studenta i sticanje predznanja za prelazak na sljedeće nastavne module.

Konsultacije

Pored navedenih provjera znanja, svakom studentu je ostavljena mogućnost aktivnijeg učešća u radu i to kroz:

 • postavljanje pitanja profesoru
 • chat sa profesorima i ostalim kolegama
 • diskusije sa ostalim studentama i kolegama na forumu FIT-a
 • online konsultacije sa profesorima
 • predlaganje interesantnih web adresa i tutorijala

Sve navedene aktivnosti su implementirane unutar Distance Learning System-a, čime se olakšava rad i korišćenje, i izbjegava upotreba dodatnih softverskih rješenja.
Takodje, sve navedene aktivnosti se dodatno kreditiraju i posebno vrednuju u konačnoj ocjeni studenta na tom predmetu.

Predviđene su i konsultacije "na zemlji", jednom mjesečno u prethodno dogovorenim terminima, na kojima će studenti imati mogućnost direktnih konsultacija sa profesorom.

Polaganje ispita

Polaganje ispita u varijanti studiranja na daljinu vrši se "na zemlji", odnosno u prostorijama FIT-a.

Ocjenjivanje

Nakon kompletiranih svih nastavnih modula u okviru jednog predmeta utvrđuje se preliminarna ocjena, prema broju osvojenih kredita na tom predmetu. U zavisnosti od načina odbrane konačna ocjena može da bude i veća ili manja u odnosu na preliminarnu ocjenu. Konačna ocjena je zbir svih utisaka o radu studenta u Distance Learning-u, ocjena na projektima i radovima, rezultati na testovima, učešće u dodatnim aktivnostima, kvaliteta odbane radova, kao i završnog polaganja ispita.

Arhiviranje predmeta

Predmeti koji su uspješno položeni i odbranjeni smeštaju se u arhivu DLS-a, koja se vodi za svakog studenta FIT-a. Završeni predmeti se zaključavaju, student ih i dalje vidi u sistemu, ali nema mogućnosti ponovnog otvaranja i korišćenja pojedinih elemenata, testova, projekata i dr.

Student svoje prednosti vidi u:

 • smanjenju troškova stanarine i ostalih troškova vezanih za boravak u mjestu održavanja studija
 • mogućnosti da bira studijski program i studira van mjesta svog prebivališta bez potrebe za njegovom promjenom
 • izboru škole van fizičkih granica matične zemlje
 • mogućnosti da radi za vrijeme studiranja nezavisno od mjesta održavanja studija
 • prevazilaženju nemogućnosti da posjećuje tradicionalnu nastavu usled nekog od svojih trajnih ili privremenih fizičkih problema, oštećenja ili bolesti - samoorganizovanju vremena za učenje (visoka motivacija, planiranje vremena i sposobnost za analizu i sintezu sadržaja koji se uči) i dr.

 

dls

DL vs. tradicionalno učenje

Brojne su prednosti online edukacije. Da biste jasnije uočili razlike između E-Learning i tradicionalnog načina učenja, lakše odabrali onaj koji Vam pruža više i kojim postižete bolje rezultate, uradili smo za Vas uporedni prikaz.

Fakultet za strane jezike omogućiće studentima kvalitetno izučavanje stranih jezika sticanjem praktičnog i teorijskog znanja iz oblasti poslovnog engleskog i poslovnog italijanskog jezika kroz savremenu glotodidaktiku koja potencira savladavanje jezika putem autentičnih audiovizuelnih, audio i tekstualnih materijala, kao i živu komunikaciju na ciljnim jezicima. Ove studijske programe karakteriše i obimna ponuda izbornih predmeta gotovo iz svih sfera privrede i poslovanja (Osnovi turizma, Odnosi sa javnošću, Osnovi međunarodnog marketinga i dr.).

Za proces izvođenja nastave odabran je nastavni kadar iz Crne Gore i sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa izuzetnim stručnim kompetencijama što je dodatna i najbolja garancija da će ovaj fakultet obrazovati i stvarati dobre stručnjake za različite oblasti poslovnog engleskog i poslovnog italijanskog jezika, koji su ionako deficitaran kadar u našoj državi.

>>NASTAVNO OSOBLJE<<

Američka asocijacija za učenje na daljinu (The United States Distance Learning Association),definiše pojam učenja na daljinu kao:

"Dostizanje znanja i vještina kroz dostavljene informacije i uputstva, primjenom razlicitih tehnologija i ostalih formi učenja na daljinu."

Učenje na daljinu (Distance learning system – DLS) predstavlja izvodjenje treninga, učenja ili edukativnog programa elektronskim putem, najčešće putem Interneta. Zasniva se na korišćenju savremene računarske i kominukacione tehnologije. Podrazumijeva postojanje predavanja i vježbi na Internetu, CD ili DVD mediju, konsultacije sa predavačima putem Interneta, protok elektronske pošte među učesnicima, postojanje foruma, testiranje na Internetu, video konferencije i sl.

Uvodjenje obrazovanja na daljinu možemo sagledati i kao evolutivan razvoj novog načina obrazovanja. Učenje na daljinu odnosno "distance learninig" ujedno je izazov i oruđe za poboljšanje i unapredjenje obrazovnih procesa kod nas i jedan je od temelja za nove i bolje načine upravljanja znanjem. Intenzivno uvodjenje informacionih tehnologija u obrazovne procese postao je prioritet modernih visokoobrazovnih institucija širom svijeta.

Fakultet za Informacione Tehnologije je prvi u Crnoj Gori uveo "distance learning" kao novi metod obrazovanja na kvalitetan i odgovoran način. Prilikom pripreme uvođenja ovakvog načina obrazovanja FIT je vodio računa o preporukama i iskustvima vodećih svjetskih institucija i organizacija koje propisuju određene standarde i sisteme za obezbjeđenje kvaliteta prilikom izvodjenja nastave na daljinu.

 

Učenje preko Interneta

Učenje putem Interneta može se definisati kao oblik edukacije u kojem se nastavni sadržaji prezentiraju polaznicima putem Interneta. Pri tome je osnovni zahtijev koji se postavlja pred učesnike obrazovnog procesa posjedovanje računara s priključkom na Internet. Kada je riječ o programskoj podršci koja se koristi prilikom edukacije putem Interneta, najčešće se koriste tzv. Courseware alati, koji omogućuju skladištenje obrazovnih sadržaja na Web Serveru i njihovo povezivanje, komunikaciju među učesnicima obrazovnog procesa, upravljanje učenjem te provjeru znanja putem raznih testova za samoprovjeru.

OBUKA ZASNOVANA NA WEBU, WBT–WEB BASED TRAINING se vrši objavljivanjem sadržaja za učenje na WEB sajtu (Internet prezentaciji) obrazovne ustanove. Prednosti ovakvog metoda distribucije materijala za učenje su: brza distribucija - učenici preko WWW pristupaju ponudjenom materijalu, moguće je uključiti hipermedijske materijale, servis mogu koristiti pojedinci ili grupe istovremeno, mogućnost povezivanja „linkovanja”, multimedijalnost sadržaja, jednostavnost obnavljanja i publikacije sadržaja, mogućnost administriranja pristupa, interaktivnost sadržaja itd.

E-mail je najjednostavniji oblik asinhrone interakcije i najčešće se koristi samo kao dodatak uz druge oblike komunikacije. Prednosti korišćenja e-maila: jednostavnost pri korišćenju, komunikacija je privatna, omogućava dovoljno vremena za razmišljanje i odgovor.

Mailing liste su servis sa sličnim oblikom interakcije, prednosti i nedostaci kao e-mail, prednosti poštanskih listi i obezbeđuje jednostavnost u korišćenju, prilagodjenost radu s grupom, omogućava deljenje studenata i organizaciju u nekoliko manjih grupa čiji učesnici imaju određene srodne karakteristike.

On-line forumi kao i liste omogućavaju javne rasprave, šalju se pitanja, odgovori, razmjenjuju mišljenja, moguće je otvoriti vlastitu diskusijsku grupu po određenoj temi. Ovaj način komunikacije omogućava da velike datoteke ne zauzimaju prostor na našim diskovima, omogućavaju obučavanje prepiskom, upotrebom prenosa fajlova, za prenos materijala kursa, i formiranje oglasnih tabli za komunikaciju sa nastavnikom.

Internet relay chat (IRC) je sinhrona komunikacija bazirana na tekstualnim porukama preko Interneta ili Intraneta u stvarnom vremenu i omogućava povezivanje učenika s približno jednakim znanjem, ravnopravnost učenika, objektivnost ocjene i mogućnost nadoknađivanja propuštenog sadržaja.

FIT koristi tzv. KOMBINOVANI PRENOS koji obuhvata djelimično korišćenje Web-a, pomenutih Internet servisa kao i materijala na čvrstim diskovima za prenos fajlova. Ovakav pristup obezbjeđuje kvalitetan e-learning sistem koji pruža najbolje od CBT i WBT dok se u isto vrijeme minimalizuju mane svakog od pristupa.

Pravni fakultet je jedna od šest organizacionih jedinica prvog privatnog univerziteta u Crnoj Gori – Univerziteta ,,Mediteran“, koja kao akreditovana i licencirana institucija, omogućava sticanje akademskih diploma iz više oblasti – između ostalog, i prava. Univerzitet je jasno i osmišljeno opredijeljen da sistematski i organizovano unapređuje kvalitet studija kako bi bio savremen, fleksibilan, uporediv, konkurentan i efikasan. U tom smislu, a u skladu sa Bolonjskim procesom, kontinuirano se radi na podizanju nivoa kvaliteta svih univerzitetskih aktivnosti: nastave, studijskih programa, sistema ocjenjivanja baziranog na uvođenju Evropskog sistema za akumulaciju i prenos kredita – ECTS, udžbenika i literature, opremljenosti učioničnog i drugog prostora, informacionog sistema, naučnoistraživačke djelatnosti, izdavačke djelatnosti, selekcije nastavnog kadra i administrativnog osoblja, bibliotečke djelatnosti, permanentnog obrazovanja i drugih standarda.

Pravni fakultet Univerziteta ,,Mediteran“ osnovan je 2007. godine. Studijske 2007/08 godine na fakultet je upisano 110 studenata. Sada fakultet ima oko 400 studenata.

U toku studijske 2008/09 godine osim osnovnih studijskih programa fakultet dobija licencu i akreditaciju za dva poslijediplomska programa (privrednopravni i pravosudni krivičnopravni poslijediplomski studijski program) i upisuje 45 poslijediplomaca.

Iste godine organizuje se Seminar za pripremu polaganja pravosudnog ispita, za koji interesovanje pokazuje veliki broj diplomiranih pravnika (više od 250 polaznika Seminara, u osam ciklusa)

Pravni fakultet je reakreditovan 2009. godine, čime je potvrđen kvalitet studijskih programa i usklađenost rada i organizacije fakulteta sa zahtjevima propisa o radu visokoškolskih akademskih institucija.

U toku studijske 2009/10 godine fakultet dobija licencu i akreditaciju za pravno-politički poslijediplomski studijski program.

U oktobru 2010. godine fakultet je dobio i licencu za naučno-istraživački rad od Ministarstva prosvjete i nauke (i jedini je pravni fakultet u Crnoj Gori sa ovom licencom).

Misija i cilj

Prilikom osnivanja fakulteta odlučeno je da se sva pažnja i aktivnosti usmjere u pravcu obučavanja studenata za odgovoran i profesionalan rad u struci. Cilj je da svršeni studenti budu profesionalci u svom poslu, ljudi sa visokim moralnim vrijednostima i odgovornošću prilikom obavljanja pravničke profesije. Motiv za rad fakultet vidi u tome što će njegovi studenti sjutra biti ugledni, stručni i kvalitetni mladi pravnici, koji će u znatnoj mjeri doprinijeti sveukupnom razvoju društva.

Pravni fakultet Univerziteta ,,Mediteran“ nije fakultet gdje će svi upisani dobiti diplomu. To je fakultet gdje se mora odgovorno i vrijedno raditi da bi se stekla diploma. Cilj postojanja i rada fakulteta jeste kvalitet!

>>NASTAVNO OSOBLJE<<

Međunarodni projekti

 

 

NA VRH