KA2

KA2 projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmjenu dobrih praksi

Ustanove iz Crne Gore mogu da učestvuju u svima akcijama ključne aktivnosi 2, ali najveće mogućnosti se pružaju u projektima izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.

Razlikuju se  dva modaliteta učešća institucija u ključnoj aktivnosti 2 programa

Erazmus+:

  1. punopravno učešće u svojstvu koordinatora projekta ili partnera na projektu; ova mogućnost se odnosi na projekte KA2 izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.
  2. učešće u ulozi partnera na projektu, ali pod uslovom da  ustanove iz Crne Gore donose konzorcijumu projekta dodatnu vrijednost. Ova mogućnost se odnosi na

KA2 – Saveze znanja, KA2 – Saveze sektorskih vještina i KA2 – Strateška partnerstva.

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju pripadaju ključnoj aktivnosti 2 i predstavljaju međunarodnu dimenziju programa Erazmus+.

Projekti ovog tipa liče na ranije Tempus projekte i zadržavaju podjelu na zajedničke i strukturne, zavisno od toga koliko se široko postavljaju njihovi ciljevi.

Projekti za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju obuhvataju:

  • mogućnosti unapređenja studijskih programa,
  • modernizaciju upravljanja institucijama visokog obrazovanja i
  • saradnju visokog obrazovanja sa društvom.

Projektne prijave podnose se Izvršnoj agenciji (EACEA) u Briselu.

Projekti za izgradnju kapaciteta mogu da imaju dodatni dio namijenjen za organizovanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, na osnovu međuuniverzitetskog sporazuma.

Više detalja o prijavi projekata za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju na sajtu Izvršne agencije eacea.ec.europa.eu/

Crna Gora može da učestvuje i u mreži eTwinning za škole i predškolske ustanove, koja je jedan od internet portala za saradnju u oblasti obrazovanja i mladih, i dio ključne aktivnosti 2.

KA2 – Savezi sektorskih vještina

Savezi sektorskih vještina podržavaju razvoj kurseva i obuka za stručno i profesionalno obrazovanje i obuke (VET) koje obrazovne institucije kreiraju u saradnji sa poslodavcima, u skladu sa potrebama tržišta rada.

Prijave za Saveze sektorskih vještina podnose programske zemlje, a konzorcijum može da obuhvati bilo koju javnu ili privatnu organizaciju u programskoj zemlji ili bilo kojoj partnerskoj zemlji širom sveta.

Savezi sektorskih vještina treba da imaju najmanje devet organizacija iz najmanje tri programske zemlje, uključujući dvije države članice EU. Prijavu u ime konzorcijuma za taj dvogodišnji ili trogodišnji projekat podnosi institucija iz programske zemlje Izvršnoj agenciji u Briselu.

Prijave se podnose jednom godišnje. Maksimalan grant Evropske unije za dvogodišnje projekte iznosi 700.000 EUR, a za trogodišnje 1.000.000 EUR.

Više detalja o prijavi projekata savezi sektorskih veština na sajtu Izvršne agencije eacea.ec.europa.eu/

KA2 – Savezi znanja

Savezi znanja su projekti koji pripadaju ključnoj aktivnosti 2 i koji podržavaju saradnju institucija visokog obrazovanja i preduzeća zarad podrške inovacijama, preduzetništvu, kreativnosti, zapošljivosti i multidisciplinarnim studijama.

Savezi znanja mogu da obuhvate bilo koju javnu ili privatnu organizaciju u programskoj zemlji ili bilo kojoj partnerskoj zemlji širom sveta ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrednost projektu.

Savezi znanja treba da obuhvate najmanje šest nezavisnih organizacija iz bar tri programske zemlje, od kojih su bar dve visokoškolske institucije i bar dva preduzeća.

Prijavu za projekat u ime konzorcijuma podnosi institucija iz programske zemlje Izvršnoj agenciji (EACEA) u Briselu. Prijave se podnose jednom godišnje. Rok za prijavu je 26. februar 2015. u 12 časova po briselskom vremenu za projekte koji počinju najranije 1. novembra iste godine. Maksimalan grant Evropske unije za dvogodišnje projekte iznosi 700.000 evra, a za trogodišnje 1.000.000 evra.

Više detalja o prijavi projekata savezi znanja na sajtu Izvršne agencije eacea.ec.europa.eu/

KA2 – Strateška partnerstva

Strateška partnerstva se odnose na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka i mladih u programskim zemljama, sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi.

Organizacije aktivne u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, preduzeća, državna tela, organizacije građanskog društva koje su aktivne u različitim socioekonomskim sektorima mogu da sarađuju ostvarivanjem strateških partnerstava i da sprovode inovativne prakse koje će uticati na kvalitetnije podučavanje, obuku, učenje, omladinski rad, institucionalnu modernizaciju, društvene inovacije.

Erazmus+ omogućuje veliku fleksibilnost aktivnosti koje se mogu sprovesti u projektima

Strateška partnerstva, pod uslovom da predlozi pokažu da aktivnosti vode ka ostvarivanju ciljeva definisanih za tu vrstu projekata (postoje strateška partnerstva za visoko obrazovanje, za stručno i profesionalno obrazovanje, škole, organizacije aktivne u obrazovanju odraslih i kombinovana strateška parterstva).

U strateškim partnerstvima mogu da učestvuju (ne kao podnosioci prijave, već samo kao partneri) i institucije iz partnerskih zemalja ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrednost projektu.

Kategorija vijesti