Državna Fondacija za stipendiranje Republike Grčke za oblast doktorskih i postdoktorskih istraživanja u Grčkoj

U akademskoj 2014/2015 godini, IKY će dodijeliti:

 1. 20 stipendija državljanima zemalja Balkana i Istočne Evrope (zemlje koje nisu članice Evropske unije) Azije, Afrike i Latinske Amerike
 2. 10 stipendija za državljane zemalja članica Evropske unije, Islanda, Norveške, Švajcarske, SAD, Kanade, Japana i Okeanije

KATEGORIJE I TRAJANJE STIPENDIJA:

 1. Doktorske studije: jedna (1) do tri (3) godine. U kombinaciji sa obaveznim kursevima modernog grčkog jezika (u nekoj od škola modernog grčkog jezika, nekog od grčkih univerziteta), onda kada doktorska teza treba da se napiše na grčkom jeziku, na zahtjev tročlanog Nadzornog odbora (određuje ga grčki univerzitet). Ovi kursevi su neobavezni, ukoliko drugačije nije regulisano propisima Odsjeka odnosnog grčkog univerziteta. U izuzetnim slučajevima, može biti dodijeljena dodatna godina za one studente doktorskih studija koji su u fazi izrade svoje doktorske teze, bez dodatnih troškova na teret IKY fondacije, već samo uz davanje dozvole za produženje od još jedne godine za tu svrhu.
 2. Postdoktorski istraživački rad:šest (6) mjeseci do dvije (2) godine u kombinaciji sa neobaveznim kursevima modernog grčkog jezika u školi modernog grčkog jezika, na nekom grčkom državnom univerzitetu. Kandidati mogu aplicirati za studije u bilo kojoj oblasti koje trenutno postoje na grčkim univerzitetima, ali mogu odabrati samo jednu kategoriju stipendije. Studijska oblast koju kandidat odabere da prati, mora biti dio studijskog programa univerziteta domaćina.

Uslovi koje kandidati moraju da ispune su:

 1. da su strani državljani (ne grčki državljani, i ne strani državljani grčkog porijekla);
 2. da posjeduju samo strano državljanstvo (ne dvojno, strano i grčko);
 3. da ne prelaze starosnu granicu do krajnjeg roka za prijavljivanje, kako slijedi:
  za doktorske studije 35 godina (rodjeni poslije 1979, nadalje),
  za postdoktorski istraživački rad nema starosne granice,
 4. da posjeduju diplomu o završenim dodiplomskim studijama od priznate strane institucije visokog obrazovanja;
 5. da posjeduju diplomu o završenim postdiplomskim studijama (master ili ekvivalent) sa stranog, ili grčkog univerziteta;
  da posjeduju doktorsko zvanje, stečeno na stranom, ili grčkom univerzitetu;
 6. da dobro znaju engleski (na nivou od najamanje C1, u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike Savjeta Evrope);
 7. da nikad nisu koristili stipendiju od IKY fondacije (mogu se prijaviti oni kandidati kojima je bila dodijeljena stipendija ove Fondacije za grčki jezik i kulturu);
 8. da nisu već započeli studije u Grčkoj, uz stipendiju koju dodjeljuje bilo koja javna (državna) grčka institucija.

Od kandidata se očekuje sljedeće:

 1. da su već uspostavili kontakt sa nekim grčkim univerzitetom/potencijalnim akademikom, prije apliciranja;
 2. da imajuosnovno znanje grčkog jezika.

Za sve navedene uslove, kandidati moraju podnijeti sljedeću dokumentaciju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, treba da do krajneg roka, posredstvom grčkog diplomatskog predstavništva u zemlji stalnog boravka (ili susjednoj zemlji, ukoliko nema grčke ambasade, ili konzulata u njihovoj zemlji), podnesu sljedeću dokumentaciju:

 1. prijavni formular (može se uzeti od grčkog diplomatskog predstavništva, ili I.K.Y. fondacije, ili preuzeti sa internet adrese www.iky.gr , koji treba pravilno popuniti, potpisati i na njega zakačiti skoriju fotografiju;
 2. skoriji CV na engleskom, ili grčkom jeziku;
 3. ovjerene kopije stečenih univerzitetskih zvanja.
  Prihvata se i prepis ocjena (dodatak diplomi);
 4. prijedlog istraživačke teme (za doktorske i postdoktorske studije);
 5. zvanično pismo fakulteta, ili odsjeka državnog univerziteta, ili istraživačkog centra koji se nalazi u Grčkoj, kojim se potvrdjuje da je preduzet istraživački projekat i određen mentor;
 6. zvanično pismo (ili odgovarajuće uvjerenje) koje ukazuje na vrlo dobro znanje (pismeno i usmeno) engleskog jezika (ukoliko to kandidatu nije maternji jezik);
 7. dva (2) pisma preporuke od dva (2) akademika(kojima je bliska istraživačka oblast i koja objašnjavaju od koje koristi/benefita bi bila kvalifikacija za kandidatovu buduću karijeru). Preporuke treba podnijeti samo na grčkom, engleskom, ili francuskom jeziku;
 8. skorije ljekarsko uvjerenje (izdato približno 1 mjesec prije podnošenja aplikacije) izdato od nacionalnog bolničkog centra, ili potvrda od odgovarajuće zdravstvene ustanove o tome da kandidat ne boluje od bilo koje od zaraznih bolesti;
 9. kopija validnog pasoša/nacionalne identifikacione karte (tamo gdje to treba).

Za više informacija o grčkim univerzitetima, zainteresovani se mogu obratiti na internet adresu http://www.gunet.gr/02en.php Ukoliko dokumentacija nije na engleskom, francuskom ili grčkom jeziku, moraju se obezbijediti ovjereni prevodi na grčki, ili engleski jezik. Osim toga, dokumenta navedena pod 3,6, 8 i 9 treba da imaju Apostil ili da budu ovjerena od grčkog diplomatskog predstavništva (ambasada, ili konzulat), ukoliko je kandidat iz zemlje koja nije članica Haške konvencije (Apostil) od 5. oktobra 1961. godine.

 • Kandidati koji su u Grčkoj, a žele da apliciraju, mogu da se obrate diplotskom predstavništvu svoje zemlje u Grčkoj.
 • Kandidati koji se legalno nalaze u Grčkoj, a posjeduju boravišnu dozvolu, mogu da svu dokumentaciju podnesu direktno IKY fondaciji, zajedno sa fotokopijom svoje boravišne dozvole, ili fotokopijom registracije kao evropskog gradjanina.
 • Kandidati moraju već imati svoja zvanja u vrijeme podnošenja aplikacije. Očekivana zvanja koja se ne dobiju do isteka krajnjeg roka za apliciranje, neće biti uzeta u razmatranje.

Biće obrađena samo kompletna tražena dokumentacija (nepotpuna, neblagovremana ili nečitka dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje). Kandidati treba da podnesu samo ovjerene kopije originalnih dokumenata. Samo preporuke mogu biti podnijete direktno IKY fondaciji kasnije, ali ne kasnije od 20. juna 2014. godine.

Rok za apliciranje je 16. jun 2014. godine, a kandidati će biti obaviješteni o ishodu svojih aplikacija do septembra 2014. godine.

Opšti uslovi selekcije:

 1. kompletna dokumentacija;
 2. prihvaćenost od grčkog državnog univerziteta/akademika, ili istraživačke institucije;
 3. znanje grčkog jezika (i drugih jezika);
 4. završna ocjena stečenih zvanja;
 5. pisma preporuke;
 6. naziv i prijedlog istraživačke teme.

POSEBNI KRITERIJUMI ZA PROCJENU, U KOMBINACIJI SA OPŠTIM USLOVIMA

Od kandidata će se zahtijevati da podnesu sljedeća dokumenta, zavisno od kategorije stipendije:

 1. Za doktorske studije:
  a) diploma o završenim postdiplomskim studijama
  b) prijedlog istraživačkog projekta (do 3000 riječi) koji će se ocjenjivati po:
  i) Kvalitetu
  ii) Realističkom vremenskom rasporedu
 2. Za postdoktorski istraživački rad:
  a) Prijedlog istraživačkog projekta (do 3000 riječi), koji će s akademskog stanovišta biti ocijenjen po:
  i) kvalitetu
  ii) realističkom vremenskom rasporedu
  iii) publikacijama
  iv) izlaganjima na konferencijama

FINANSIJSKA PODRŠKA

 1. 600 eura (neto iznos-takse nisu uključene, a plaća ih IKY fondacija), kao fiksni doprinos za početne troškove;
 2. besplatno liječenje u hitnim slučajevima u okviru nacionalne zdravstvene službe (samo u državnim bolnicama). Građani iz zemalja članica Evropske unije treba da posjeduju Kartu o evropskom osiguranju u slučaju bolesti, koju izdaje osiguravajuća agencija njihove zemlje;
 3. životni troškovi:
  • za doktorske studije: mjesečni iznos od 600 eura (neto iznos-porezi su isključeni, a obezbjeđuje ih IKY fondacija,
  • za postdoktorski istraživački rad: mjesečni iznos od 800 eura (neto iznos-porezi su isključeni, a obezbjeđuje ih IKY fondacija,
 4. ukupni troškovi školarine (neto iznos-porezi su isključeni, a obezbjeđuje ih IKY fondacija) koji se odnose na kurseve modernog grčkog jezika koji se pohadjaju na nekom od grčkih državnih škola modernog grčkog jezika;
 5. stipendije za doktorske studije uključuju iznos do 300 eura (neto iznos- porezi su isključeni, a obezbjeđuje ih IKY fondacija), za troškove povezivanja i štampanja doktorske teze, na kraju stipendijskog programa.
  • ne dodjeljuju se sredstva za pokrivanje putnih troškova i pohađanje konferencija, seminara, simpozijuma, ili istraživačkih aktivnosti,
  • ne odobravaju se sredstva, ili pomoć, u slučaju da bračni drug, ili druge osobe koje stipendista izdržava (ukoliko planirate da povedete svoju porodicu sa sobom, moraćete pažljivo razmotriti planirane troškove).

Stipendija se neće isplaćivati za periode koje stipendista provede izvan Grčke, bez prethodno dobijene saglasnosti IKY fondacije.

Prijavni formulari za bilo koju kategoriju ovih stipendija, kao i integralni tekst oba konkursa, zainteresovani mogu dobiti u ambasadi, ili konzulatu Republike Grčke, od same Fondacije (IKY,41 Ethnikis Antistaseos Avenue, GR-14234, Nea Ionia, Athens), ili preuzeti sa internet adrese IKY fondacije: www.iky.gr

Zainteresovani kandidati iz Crne Gore, za više informacija i pojašnjenja, mogu da se obrate na sljedeću adresu:

Ambasada Republike Grčke, Atinska 4, 81000 Podgorica
Atinska 4, 81000 Podgorica
Kontakt osobe u Ambasadi Republike Grčke: Snežana Vukčević i Ana Klikovac
Kontakt telefon u Ambasadi: 00382 20 655 544 i 00382 20 618 170

Kategorija vijesti ,